Ydy Dŵr Oer yn Dda i Chi? Gofynasom i'r Arbenigwyr

 Ydy Dŵr Oer yn Dda i Chi? Gofynasom i'r Arbenigwyr

Michael Sparks

Mae yfed digon o ddŵr ar restrau gwneud pethau i bawb. Mae dŵr yn hanfodol ar gyfer treuliad, iechyd organau, metaboledd a bron pob swyddogaeth gorfforol. Ond mae dadl ynghylch beth yw tymheredd y dŵr iachaf. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn dewis gwydraid o ddŵr wedi'i oeri gan iâ dros un cynnes - yn enwedig mewn misoedd cynhesach. Ond a yw dŵr oer yn dda i chi? Yn syndod, mae llawer o effeithiau negyddol yfed dŵr oer. Mae’r awdur DOSE Demi yn archwilio’r atebion arbenigol i’r cwestiwn mawr…

Beth Sy’n Wael Am Yfed Dŵr Oer?

Does dim byd tebyg i gulpio gwydraid oer o ddŵr iâ, boed hynny ar ôl ymarfer corff neu wrth ymyl y pwll. Ond er y gall deimlo'n dda, nid yw'n gwneud daioni. Isod mae effeithiau negyddol yfed dŵr oer, a all wneud i chi gwestiynu eich penderfyniad y tro nesaf y byddwch yn gofyn am iâ.

Dolur Gwddf? Gall fod o Yfed Gormod o Ddŵr Oer

Gall sipian ar ddŵr oer yn gyson arwain at groniad o'r haen amddiffynnol sy'n leinio'r llwybr anadlol - a elwir yn mwcosa anadlol. Mae hyn yn arwain at ddolur gwddf ac yn gwneud y llwybr anadlol yn fwy agored i heintiau.

Onid yw Eich Cinio'n Mynd Lawr yn Dda?

Mae’n debyg mai’r rheswm am hyn yw eich bod wedi yfed dŵr oer, sy’n arafu treuliad. Nawr am y darn gwyddonol. Mae dŵr oer yn lleihau tymheredd ein corff (duh). Ond mae hyn yn golygu bod ein pibellau gwaed yn cyfyngu a'r corff yn gorfod gwneud hynnycanolbwyntio ei egni ar ddod â'i dymheredd yn ôl i normal. Tra, pe baem yn yfed dŵr cynnes, byddai'r egni hwn yn canolbwyntio ar dreulio. Yn ogystal â hyn, mae diodydd oer yn cadarnhau'r brasterau rydyn ni wedi'u bwyta. Sy'n golygu nad ydynt yn cael eu torri i lawr mor hawdd felly mae angen i'r corff wario mwy o egni ar eu torri i lawr. Felly meddyliwch eto y tro nesaf y byddwch chi'n gludo diod rhewllyd gyda'ch tecawê!

Cyfradd y Galon Isel? Cynhesu Eich Dŵr!

Peth arall y mae dŵr oer yn ei wneud yw lleihau cyfradd curiad ein calon. Mae hyn yn effeithio ar y nerf fagws, sy'n chwarae rhan allweddol yn ein system nerfol ymreolaethol, ac yn cyfryngu gostwng cyfradd curiad y galon. Pan fyddwn ni'n yfed dŵr oer, mae tymheredd isel y dŵr yn ysgogi'r nerf i achosi i gyfradd curiad y galon ostwng.

Gall Wneud y Cur pen Bod Yn Draethach o lawer

Astudiaeth gan yr Adran Niwrowyddoniaeth o Canfu Ysbyty Athrofaol Sweden fod nifer sylweddol o gyfranogwyr wedi profi cur pen ar ôl yfed dŵr oer. Felly, y tro nesaf y byddwch chi'n cymryd paracetamol ar gyfer y cur pen hwnnw, estynwch am wydraid o ddŵr cynnes i'w olchi i lawr.

A ddylwn i Yfed Dŵr Oer Yn ystod Ymarfer Corff?

Yn fyr, yr ateb yw ydy. Mae’r arbenigwr maeth Brooke Schantz yn esbonio bod dŵr oer yn ddelfrydol ar gyfer ymarfer corff, gan ei fod yn helpu i atal tymheredd craidd eich corff rhag codi’n sylweddol. Wrth i ni chwysu a symud tymheredd ein corff i godi, gall y rhan fwyaf ohonom ymdopi â'r cynnydd hwn mewn tymheredd.Fodd bynnag, mae yfed dŵr oer yn helpu ein cyrff i ostwng ei dymheredd yn gyflymach.

Manteision Yfed Dŵr Poeth

Teimlo'n stwfflyd? Mae yfed dŵr poeth yn clirio darnau trwynol

Os ydych chi'n cael trafferth anadlu allan o'ch trwyn, bydd dŵr poeth yn eich helpu chi. Gall anadlu'r stêm o gwpan o ddŵr poeth helpu i ddadglocio sinysau. Mae gennym ni bilenni mwcaidd trwy'n sinysau a'n gwddf, felly gall yfed dŵr poeth helpu i leddfu dolur gwddf trwy ostwng lefelau'r mwcws.

Bwyd Babi Ydych chi'n Teimlo'n Isel?

Mae yfed dŵr yn helpu i gadw'r system dreulio i symud. Wrth i'r dŵr symud trwy'ch stumog a'ch coluddion, mae'r corff yn gallu dileu gwastraff yn well. Gall dŵr poeth dorri i lawr y bwyd rydyn ni'n ei fwyta, gan ei gwneud hi'n haws iddo gael ei dreulio.

Eich Tawelu

Nid yw'n syndod mai paned o de yw'r ateb i unrhyw broblem, gan fod gall yfed dŵr poeth ymlacio eich system nerfol ganolog. Gadael eich meddwl a'ch corff yn dawel a rheoledig.

Felly, Pa Un Yw'r Gorau?

Am grynodeb cyflym o pryd i yfed dŵr ar wahanol dymereddau gwyliwch y fideo isod.

Wedi mwynhau'r erthygl hon? Darllenwch I Cyfnewid Coffi Am De Gwyrdd.

Gweld hefyd: Rhoddais gynnig ar wyneb rhith-realiti - dyma beth ddigwyddodd

Cael eich dose wythnosol atgyweiria yma: COFRESTRWCH AR GYFER EIN CYLCHLYTHYR.

FAQs

A all yfed dŵr oer achosi problemau iechyd?

Gall yfed dŵr oer achosi anghysur dros dro, ond nid yw’n niweidiol i’ch iechyd.Fodd bynnag, dylai pobl â chyflyrau meddygol penodol, megis clefyd Raynaud, osgoi dŵr oer.

Faint o ddŵr oer y dylech ei yfed bob dydd?

Mae faint o ddŵr y dylech ei yfed bob dydd yn amrywio yn dibynnu ar eich oedran, rhyw, a lefel gweithgaredd. Fodd bynnag, mae arbenigwyr yn argymell yfed o leiaf 8 gwydraid o ddŵr y dydd.

A yw'n well yfed dŵr oer neu gynnes ar ôl ymarfer corff?

Gall yfed dŵr oer ar ôl ymarfer corff helpu i ostwng tymheredd eich corff a lleihau llid. Fodd bynnag, gall yfed dŵr cynnes helpu i wella treuliad a hybu eich metaboledd.

A all yfed dŵr oer helpu gyda chur pen?

Gall yfed dŵr oer helpu i leddfu cur pen a achosir gan ddadhydradu. Gall hefyd helpu i leihau llid a gwella cylchrediad, a all helpu i atal cur pen.

Gweld hefyd: Angel Rhif 141: Ystyr, Arwyddocâd, Amlygiad, Arian, Twin Fflam a Chariad

Michael Sparks

Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Michael Sparks, yn awdur amryddawn sydd wedi cysegru ei fywyd i rannu ei arbenigedd a'i wybodaeth ar draws amrywiol feysydd. Gydag angerdd am ffitrwydd, iechyd, bwyd a diod, ei nod yw grymuso unigolion i fyw eu bywydau gorau trwy ffyrdd cytbwys a maethlon o fyw.Mae Jeremy nid yn unig yn frwd dros ffitrwydd ond hefyd yn faethegydd ardystiedig, gan sicrhau bod ei gyngor a'i argymhellion yn seiliedig ar sylfaen gadarn o arbenigedd a dealltwriaeth wyddonol. Mae'n credu bod gwir les yn cael ei gyflawni trwy ddull cyfannol, sy'n cwmpasu nid yn unig ffitrwydd corfforol ond hefyd les meddyliol ac ysbrydol.Fel ceisiwr ysbrydol ei hun, mae Jeremy yn archwilio gwahanol arferion ysbrydol o bob rhan o'r byd ac yn rhannu ei brofiadau a'i fewnwelediadau ar ei flog. Mae'n credu bod y meddwl a'r enaid yr un mor bwysig â'r corff o ran sicrhau lles a hapusrwydd cyffredinol.Yn ogystal â'i ymroddiad i ffitrwydd ac ysbrydolrwydd, mae gan Jeremy ddiddordeb mawr mewn harddwch a gofal croen. Mae'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant harddwch ac yn cynnig awgrymiadau a chyngor ymarferol ar gyfer cynnal croen iach a gwella harddwch naturiol.Adlewyrchir chwant Jeremy am antur ac archwilio yn ei gariad at deithio. Mae'n credu bod teithio yn caniatáu i ni ehangu ein gorwelion, cofleidio gwahanol ddiwylliannau, a dysgu gwersi bywyd gwerthfawrar hyd y ffordd. Trwy ei flog, mae Jeremy yn rhannu awgrymiadau teithio, argymhellion, a straeon ysbrydoledig a fydd yn tanio'r chwant crwydro o fewn ei ddarllenwyr.Gydag angerdd am ysgrifennu a chyfoeth o wybodaeth mewn sawl maes, Jeremy Cruz, neu Michael Sparks, yw'r awdur poblogaidd i unrhyw un sy'n ceisio ysbrydoliaeth, cyngor ymarferol, ac agwedd gyfannol at amrywiol agweddau bywyd. Trwy ei flog a’i wefan, mae’n ymdrechu i greu cymuned lle gall unigolion ddod at ei gilydd i gefnogi ac ysgogi ei gilydd ar eu taith tuag at les a hunan-ddarganfyddiad.