Enciliadau Iechyd a Ffitrwydd i Hacio'ch Hormonau Hapus yn 2022

 Enciliadau Iechyd a Ffitrwydd i Hacio'ch Hormonau Hapus yn 2022

Michael Sparks

Yma yn DOSE, credwn ein bod eisoes yn cynnwys y fformiwla hud ar gyfer meddwl, corff ac enaid cytbwys - mae'n ymwneud â dysgu sut i fanteisio ar ein pedwar hormon hapus allweddol er mwyn cael ein uchafbwyntiau. P'un a oes angen dadwenwyno digidol arnoch ar gyfer ymprydio dopamin, rendezvous rhamantus ar gyfer rhyw ocsitosin lovin, arhosiad sba lleddfol i ysgogi serotonin, neu bŵtcamp traeth i hybu endorffinau, rydym wedi crynhoi rhestr o'r iechyd gorau. ac encilion ffitrwydd i'ch helpu i hacio'ch hormonau hapus yn 2022…

Ar gyfer Peiriannau Dopamin

The Body Camp Mallorca Encil Iechyd a Ffitrwydd

Os ydych chi'n chwilio am iechyd a ffitrwydd encilion ffitrwydd sy'n hwyl, mae encil Body Camp Mallorca yn ddelfrydol i chi. Gyda sesiynau ymarfer bore gorfodol, mae'r encil yn cynnig cyfle i unigolion ddal eu hunain yn atebol. Mae'r holl raglenni wedi'u cynllunio i'ch gwthio i'ch terfynau a herio'ch lefelau ffitrwydd. Gosodwch dargedau i chi'ch hun a chwalwch y PB's hynny. Po fwyaf yw'r nod a gyflawnir, y mwyaf yw'r ymchwydd dopamin. Yn y prynhawniau gwobrwywch eich ymdrechion haeddiannol gyda Pina Colada ar ochr y pwll neu siesta dan haul. Mae'r fwydlen yn seiliedig ar blanhigion 100%, gyda chynnyrch organig a lleol ar bob plât. O fowlenni bedw cnau coco sbeislyd, i frwschetta tomato wedi'i aeddfedu â gwinwydd, mae'n nefoedd i bob fegan ar y ddaear.

Am ragor o wybodaeth ewch i'rgwefan

4> Ail-wylltio yn Enciliad Ystad Hanesyddol Lloegr

Ydych chi'n jynci dopamin sy'n dioddef o orlwytho synhwyraidd? Beth am roi cynnig ar ddadwenwyno digidol? Ail-raddnodi, ailosod ac ailgysylltu â Mother Nature, gan ganiatáu ichi ddod o hyd i aliniad yn y presennol o ddydd i ddydd. Wedi'i fframio gan rostiroedd a dolydd, mae'r encil iechyd a ffitrwydd Gwyliau Cydbwysedd hwn yn annog mynychwyr i ailosod arferion afiach a dysgu sgiliau newydd i hyrwyddo fersiwn gysylltiedig a grymus ohonynt eu hunain. Trwy gyfres o weithgareddau trochi natur, bydd yr athletwr troednoeth tra dygn, Tony Riddle, yn arwain unigolion i archwilio ystod ddeinamig o symudiadau ymarferol a deniadol, wedi'u hangori mewn cytgord â'r anadl. Mae'r rhain yn cynnwys teithiau cerdded troednoeth yn y coetir, rhediadau, nofio gwyllt, ymdrochi yn y goedwig a dringo coed. Cofleidiwch y gwyllt a datgloi eich gwir botensial.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan

Ar gyfer Lovin' Oxytocin

Moethus Dance Retreat Ibiza

Yn teithio ar eich pen eich hun ac yn chwilio am gysylltiadau newydd? Cha Cha Cha eich hun yn siriol gydag encilion dawnsio Santhosh, yn llawn ffitrwydd, cyfeillgarwch a gwamalrwydd. Bydd unigolion yn treulio eu diwrnodau yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai dawns, o Salsa i American Smooth. Wedi gweithio i fyny archwaeth, ysir ciniaw blasus a maethlon dan y ser. Mae yna hefyd ddigon o amser i orffwys ac ymlacio, gyda nifertriniaethau sba ar gael.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan

Ailfywiogi yn Amalfi Cliffside Retreat

Rhowch yr ocsitosin i lifo drwy gychwyn ar ramantus rendezvous i'r Clogwyn Amalfi. Profiad sy'n ymuno ag anturiaethau awyr agored cyffrous, gweithdai ac amser ymlacio pwrpasol i archwilio neu ailgysylltu â'ch anwylyd. Bydd La Torre della Limonaia yn cael ei gadw'n benodol ar gyfer gwesteion sy'n encilio, gyda mynediad preifat i'r gerddi syfrdanol o hardd, pwll anfeidredd dŵr halen, a môr Tyrrenhian islaw. Trwy gydol yr wyth diwrnod, bydd sylfaenydd Blisspoint, Lisa de Narvaez, yn tywys gwesteion trwy gyfres o weithgareddau gan gynnwys anadliad, gosod bwriad, gweithdai dylunio dynol, a seremonïau cacao. Bydd cyfle hefyd ar gyfer gwibdeithiau mynydd tywys dyddiol o fewn y rhyfeddodau daearegol ac archeolegol cyfagos. Olrhain llwybrau troed parchedig neu daith gerdded ar hyd llwybrau â thramwyfeydd llai. Mae prydau o'r maes i'r fforc yn sicrhau'r cynhwysion mwyaf ffres yn unig, gyda llysiau wedi'u tyfu'n organig o fferm y fila ym mhob pryd.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan

Ar gyfer Ceiswyr Serotonin…

Enciliadau Iechyd a Ffitrwydd Enaid a Syrffio

Teimlo'n flinedig? Enaid & Enciliadau iechyd a ffitrwydd syrffio yw'r ateb eithaf. Mae'r naws boenus o cŵl yn denu breuddwydwyr, iogis a syrffwyr fel ei gilydd. Lle gwych icwrdd â phobl o'r un anian, mae coelcerthi gyda'r nos a barbeciw yn cynnig profiad bondio cymunedol. Treuliwch ddiwrnodau yn syrffio ac yn amsugno'r haul neu toddi straen gyda serotonin sy'n achosi tylino. Gyda chyrchfannau encilio yn India, Sri Lanka a Phortiwgal, i ble bydd eich menter zen yn mynd â chi?

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan

Elevate and Nourish yn Mallorca Retreat

Teimlo'n anghytbwys? Darganfyddwch eich yin i gydbwyso'r yang a chamu'n ôl o straen ar Encil Elevate a Nourish Mallorca. Mae'r profiad maethlon hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n ceisio cynyddu eu lefelau serotonin. Gwrandewch ar eich gwir hunan gyda chymorth y mentor ysbrydol a thywysydd myfyrdod Belinfa Matwali (y mae ei thechnegau i'w gweld ar yr App Deliciously Ella) a'r maethegydd cyfannol Morgan Witkin (sylfaenydd Morganic Kitchen a'r cogydd fegan cyntaf erioed i gynnal sioe deledu ar y Food). Rhwydwaith yn yr Eidal). Bydd pob pryd, sy’n seiliedig ar blanhigion a chilometr sero, yn cael ei arwain gan egwyddorion cydbwysedd maethol, gyda chynhwysion yn dod o ddwy ardd lysiau’r eiddo. Bydd Morgan hefyd yn bresennol yn ddyddiol ac ym mhob pryd bwyd ar gyfer trafodaethau am iechyd, lles a maeth.

Mae gweithgareddau dros y 5 diwrnod yn cynnwys:

– Myfyrdod ac Ymestyn Codiad yr Haul

– Teithiau Cerdded Myfyrdod Bore

– Gweithdy Maeth Egni a System Nerfol

– GreddfGweithdy

– Gweithdy Maeth Corff Bliss

– Gweithdy Maeth Ysbrydol

– Gweithdy Trwyth Llysieuol gyda Gweithdy Wunder

– Gweithdy Gweithio Gyda'r Lleuad

– Sesiwn Myfyrdod Solar Eclipse Taurus

– Springtime Yin Yoga ac Yoga Nidra

– Cylch Myfyrio’r Gwanwyn

Am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan

Ar gyfer Endorphin Engines

BXR Encil Iechyd a Ffitrwydd

Galw pawb sy'n hoff o ffitrwydd! Byddwch yn uchel ar eich cyflenwad endorffin eich hun gyda'r ddihangfa 6 noson hon. Tra’n mwynhau’r cyfleusterau moethus 5-seren yng nghanolfan wyliau Daios Cove, byddwch yn cael eich hyfforddi gan rai o hyfforddwyr gorau’r DU, sy’n meddu ar arbenigedd heb ei ail. Pŵer i fyny gyda chryfder a chyflyru ar y traeth neu ymestyn allan gyda pilates machlud wedi'i amgylchynu gan Fryniau Cretian.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan

Adlinio a Ffynnu - Mudiad Merched Ibiza Encil

Mae'r encil Ibizan benodol hon i fenywod yn canolbwyntio ar y perimenopaws, y menopos ac iechyd hormonaidd cyffredinol menywod. Mae Balance Holidays yn croesawu Monique Eastwood fel yr arbenigwr blaenllaw ar y rhaglen hon. Yn hyfforddwr enwog i Emily Blunt, Stanley Tucci a Hayley Atwell, mae ei Dull Symud Eastwood yn system symud corff llawn deinamig sy'n ymgorffori dilyniannau pŵer aml-gyfeiriadol. Mae'r lleoliad yn cynnig y pwll nofio mwyaf yn Ibiza a mynediad uniongyrchol i atraeth wedi'i guddio, Cala Gració. Symudwch, dathlwch a dysgwch am eich corff yn ystod cyfnodau o newid.

Diwrnod Arferol:

Bore

8:00am – 9:15am: Bore Cerdded

9:15am – 10:00am: Brecwast Pŵer Bach

10:00am – 10:40am: HIIT Glan y Clogwyn neu Sesiwn Bŵer

Gweld hefyd: Angel Rhif 858: Ystyr, Arwyddocâd, Amlygiad, Arian, Fflam A Chariad

10:40am – 12:30pm : Freshen Up

Prynhawn

12:30pm – Cinio, Gorffwys ac Amser Rhydd

4:15pm – 4:30pm: Byrbryd a The

4 :30pm – 5:30pm: Perimenopause, Menopos a Gweithdy Thema Iechyd Hormonaidd Merched

5:30pm – 6:30pm: Pilates Llif

Nos

6:30pm – 7 :30pm: Gorffwys ac Amser Rhydd

7:30pm: Cinio

Gweld hefyd: Angel Rhif 110: Ystyr, Arwyddocâd, Amlygiad, Arian, Twin Fflam a Chariad

Hoffi'r erthygl hon ar encilion iechyd a ffitrwydd? Darllenwch fwy o erthyglau teithio yma.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan

Gan Helena

Michael Sparks

Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Michael Sparks, yn awdur amryddawn sydd wedi cysegru ei fywyd i rannu ei arbenigedd a'i wybodaeth ar draws amrywiol feysydd. Gydag angerdd am ffitrwydd, iechyd, bwyd a diod, ei nod yw grymuso unigolion i fyw eu bywydau gorau trwy ffyrdd cytbwys a maethlon o fyw.Mae Jeremy nid yn unig yn frwd dros ffitrwydd ond hefyd yn faethegydd ardystiedig, gan sicrhau bod ei gyngor a'i argymhellion yn seiliedig ar sylfaen gadarn o arbenigedd a dealltwriaeth wyddonol. Mae'n credu bod gwir les yn cael ei gyflawni trwy ddull cyfannol, sy'n cwmpasu nid yn unig ffitrwydd corfforol ond hefyd les meddyliol ac ysbrydol.Fel ceisiwr ysbrydol ei hun, mae Jeremy yn archwilio gwahanol arferion ysbrydol o bob rhan o'r byd ac yn rhannu ei brofiadau a'i fewnwelediadau ar ei flog. Mae'n credu bod y meddwl a'r enaid yr un mor bwysig â'r corff o ran sicrhau lles a hapusrwydd cyffredinol.Yn ogystal â'i ymroddiad i ffitrwydd ac ysbrydolrwydd, mae gan Jeremy ddiddordeb mawr mewn harddwch a gofal croen. Mae'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant harddwch ac yn cynnig awgrymiadau a chyngor ymarferol ar gyfer cynnal croen iach a gwella harddwch naturiol.Adlewyrchir chwant Jeremy am antur ac archwilio yn ei gariad at deithio. Mae'n credu bod teithio yn caniatáu i ni ehangu ein gorwelion, cofleidio gwahanol ddiwylliannau, a dysgu gwersi bywyd gwerthfawrar hyd y ffordd. Trwy ei flog, mae Jeremy yn rhannu awgrymiadau teithio, argymhellion, a straeon ysbrydoledig a fydd yn tanio'r chwant crwydro o fewn ei ddarllenwyr.Gydag angerdd am ysgrifennu a chyfoeth o wybodaeth mewn sawl maes, Jeremy Cruz, neu Michael Sparks, yw'r awdur poblogaidd i unrhyw un sy'n ceisio ysbrydoliaeth, cyngor ymarferol, ac agwedd gyfannol at amrywiol agweddau bywyd. Trwy ei flog a’i wefan, mae’n ymdrechu i greu cymuned lle gall unigolion ddod at ei gilydd i gefnogi ac ysgogi ei gilydd ar eu taith tuag at les a hunan-ddarganfyddiad.